fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА
„БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • 1.1. По тези Общи условия „ЗК ЛЕВ ИНС” АД, наричано по-нататък „Застраховател“, застрахова срещу платена застрахователна премия потребителите на Интернет – физически и/или юридически лица, наричани по-нататък „Застрахован“, срещу рисковете описани в раздел IV на настоящата полица. Правилата и условията съобразени с конкретния риск профил на застрахованият се предоставят след попълване на заявление – въпросник. Полицата влиза в сила след заплащане на застрахователната премия и активиране на специализиран софтуер за охрана в Интернет.

II. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

 • 2.1. Гарантиране на безвреден достъп до Интернет пространството за Застрахованите.

III. СТРАНИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 • 3.1. Застраховател
 • 3.2. Застрахован/Застраховащ

IV. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 • 4.1. Действието на тази полица е в сила, когато претенция е заведена от Застрахования по време на периода на застрахователно покритие и е резултат от проявление на един или повече наброй от изброените по-долу рискове:
  • 4.1.1. Защита от зловредни реклами
  • 4.1.2. Защитата от скриптове за обмен на телеметрични данни
  • 4.1.3. Защита от Интернет адреси, които са част от черен списък
  • 4.1.4. Защита от сайтове с автоматизирани скриптове и препратки към Интернет адреси, за които е установено, че съдържат зловредно съдържание.

V. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

 • 5.1. По условията на тази полица не се покриват/не се изплащат/ щети или не се прави частично плащане на щети, с оглед на лимита на застрахователния договор, за каквато и да е загуба, нарушение, частно разследване, заплаха или прекъсване на дейност, директно или индиректно в резултат на:
  • 5.1.1. Щети с измамен характер. В допълнение, Застрахователят запазва правото си да откаже цялата щета, ако тя е частично измамна.
  • 5.1.2. Пропуснати ползи от Кибер прекъсване на дейността на Застрахования под каквато и да е форма, както и загуба на репутация.
  • 5.1.3. Загуба на данни/информация в резултат на срив в електропреносната мрежа;
  • 5.1.4. Нарушения, свързани с професионалната отговорност на застрахования – всяка щета насочена срещу застрахования от физическо лице или фирма по повод на предоставен професионален съвет или услуга.
  • 5.1.5. Пропуск от доставчика на интернет услугите – всеки пропуск или прекъсване на дейността по причина на работата на интернет доставчика, доставчика на телекомуникационни услуги, доставчик на облачно пространство;
  • 5.1.6. Вреди на интелектуална собственост- всяка действителна или предполагаема загуба, кражба или накърняване на интелектуална собственост.
  • 5.1.7. Патент или търговска тайна – всяко действително или предполагаемо накърняване, използване, злоупотреба или разкриване на патент или търговска тайна.
  • 5.1.8. Хакерска вреда нанесена от директор, служител или партньор на компанията.
  • 5.1.9. Увреждане на материално имущество – всяка загуба, кражба, повреда, унищожаване или загуба на употреба на материално имущество.
  • 5.1.10. Телесно увреждане- всяка смърт, телесно увреждане, заболяване или предполагаемо заболяване, довело до имуществени или неимуществени вреди.
  • 5.1.11. Задържане и конфискация- всяка конфискация, реквизиция, изземване, присвояване, задържане и унищожаване на собственост от или направено по разпореждане на правителство, държавни или общински власти, с цел да се унищожи, деактивира или блокира достъпа до компютърна система на застрахования.
  • 5.1.12. Война, тероризъм или риск от атомна заплаха.
  • 5.1.13. Клеветнически изявления.
  • 5.1.14. Ако застрахованият е обект на разследване съгласно закона за защита на лични данни, по силата на застрахователния договор не се покриват вреди, представляващи:
   • I. регулаторни наказания, санкции и глоби;
   • II. санкции по причина на разплащания с банкови карти и/или мобилно приложение;
   • III. разходи за разследване на поверителност, разходи за криминални разследвания, разходи за защита от какъвто и да е характер, сторени от застрахования.
  • 5.1.15. Отговорност на Застрахования към трети лица по причина на разплащания с банкови карти и/или с мобилно приложение;
  • 5.1.16. Отговорност във връзка с медийни публикации – отговорност на Застрахования за действително или предполагаемо:
   • I. нарушение на права върху интелектуална собственост;
   • II. клевета, очерняне, злословие, търговско очерняне, очерняне на продукта или злонамерена лъжа;
   • III. небрежно или умишлено предаване на вирус от който и да е служител, партньор или директор на Застрахования.
  • 5.1.17. Несъстоятелност на застрахования или на негови подизпълнители.
  • 5.1.18. Събития възникнали преди сключване на застрахователния договор, за които се предявява претенция по време на застрахователното покритие.
  • 5.1.19. Престъпни действия- каквото и да е измамно, нечестно, злонамерено или престъпно действие, целящо да причини вреда на друг човек или организация или умишлено нарушение на закона, без значение дали са извършени от застрахования или трето лице, чиито действия застрахования е одобрил или активно толерирали, както и всяко действие за което застрахованият е знаел или е следвало да положи минимално дължима грижа да узнае, че ще доведе до щета, загуба, частно разследване, заплаха от незаконен характер или прекъсване на дейност.
  • 5.1.20. Груба небрежност – всяко действие извършено от Вас като безразсъдно такова по отношение на правата на притежателя на друг бизнес.
  • 5.1.21. Претенции, заведени срещу застрахованото лице от негови търговски партньори или свързани с него лица – Всяка претенция, заведена срещу застрахованото лице, от свързано лице, негов управител, служители, търговски партньор- подизпълнител или друга компания, с която застрахования има финансов, управленски или изпълнителен интерес, включително компания майка или други Ваши партньори, с които Ви свързва финансов, управленски или изпълнителен интерес.
  • 5.1.22. Претенция, заведена по причина на медийни публикации за отговорност от служители или консултанти на застрахования – Всяка претенция за вреди по причина на медийни публикации, насочена срещу служители на застрахования, независимо дали са настоящи или бивши, както и служители назначени на свободна практика и други консултанти на застрахования.
  • 5.1.23. Глоби, наказания и санкции – санкции по отношение на престъпна дейност, граждански или регулаторни такива, глоби, наказания, изнудване с цел обогатяване, наказателни вреди, във връзка с наказанието на застрахования по отношение на възмутително поведение, тройни увреждания или многократни увреждания, за които застрахованият следва да понесе по причина на собствено противоправно поведение, включително, но без да се ограничаваме до тези издадени от правителството, общините или друга правоимаща организация.
   • I. Включително за глоби, наложени при разплащания с банкови карти и/или мобилно приложение.
   • II. Регулаторни санкции и наказания.
  • 5.1.24. Щети извън географското покритие на полица – Всяка щета, която е заведена срещу застрахования, от претендиращ обезщетение за дейност на фирма, извън географските граници на покритие на Република България.
  • 5.1.25. Разходи за кредитен мониторинг в резултата на понесена кибер атака;
  • 5.1.26. Неспецифични одити на информационната система – Одити на информационна система, извършени поради задължителни указания на регулаторен орган, всяко изискване или преглед за съответствие, както и вътрешно разследване или каквото и да е разследване във връзка с дейността на застрахования, което не е еднозначно свързано с предполагаемото Ваше нарушение от частен характер;
  • 5.1.27. Съдебни разходи за нарушение по регулаторните изисквания, включително разходи за кибер експертизи.
  • 5.1.28. Извън съдебни такси, възложени в тежест на застрахования заради извършено нарушение на нормативната уредба.
  • 5.1.29. Разходи за сметка на застрахования, сторени за да уведоми всеки индивид, който е обект на лични данни за констатирано нарушение на лични данни.
  • 5.1.30. Разходи за сметка на застрахования във връзка с изпълнение на задължението да уведомите всеки регулаторен орган съгласно законовата база във връзка с нарушение на лични данни.
  • 5.1.31. Разходи за сметка на застрахования при предоставяне и използване на кол-център от трета страна.
  • 5.1.32. Нарушения от интернет доставчици – вреди, загуби или разходи на застрахования, свързани с различни нарушения в законовата база, извършени, от интернет доставчици, предоставящи услуги на застрахования.
  • 5.1.33. Кибер-изнудване- застрахователят няма да плати обезщетение по застрахователния договор за кибер-изнудване – искане за откуп от трета страна независимо дали е за плащане на парична сума или за предоставяне на стоки и/или услуги.
  • 5.1.34. По застрахователния договор не се покрива изплащане на обезщетение за кибер-изнудване и в случаите при които физическо лице/ръководител, служител или партньор на застрахования/ се е съгласил да плати откуп или е предал под принуда стоки или услуги под формата на откуп.

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР - СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА, ДЕЙСТВИЕ И ПОДНОВЯВАНЕ

 • 6.1. Форма на застрахователния договор
  • 6.1.1. Застрахователният договор се сключва в писмена форма, като застрахователна полица или друг писмен акт. Комбинираните общи условия и Специалните условия по застраховката, когато има такива, са неразделна част от договора и се четат като едно цяло. При несъответствие между застрахователния договор и общите условия има сила уговореното в договора.
  • 6.1.2. Застрахователният договор може да е съставен и във формата на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
  • 6.1.3. Застрахователят издава застрахователен сертификат, удостоверяващ сключения застрахователен договор, по искане на Застраховащия, както и когато това е предвидено в закон. Когато Застраховащия и Застрахования са различни лица, Застрахователят издава застрахователен сертификат и по искане на Застрахования – само по отношение на неговия застрахован интерес. В този случай Застрахованият има право да получи и информация за останалите договорни условия, които се отнасят до неговия застрахован интерес.
  • 6.1.4. Застрахователят е длъжен в 7 /седем/ – дневен срок от поискването да предостави на Застраховащия заверено копие от застрахователния договор. Липсата на оригинален екземпляр в Застраховащия не е основание за отказ или намаляване на застрахователното плащане.
  • 6.1.5. Застраховащият има право по всяко време да поиска от Застрахователя копие от всички договорни заявления, декларации и други документи, които е предоставил във връзка със сключването на застрахователния договор.
  • 6.1.6. Обичайните разноски по издаване на новите документи по т. 6.1.4. и т. 6.1.5. са за сметка на Застраховащия.
  • 6.1.7. Писменото предложение или искане до Застрахователя за сключване на застрахователен договор, или писмените отговори на Застрахования и/или Застраховащия на поставени от Застрахователя въпроси, относно обстоятелства имащи значение за естеството и размера на риска, са неразделна част от застрахователния договор.
 • 6.2. Промяна на адрес и наименование
  • 6.2.1. Застраховащият е длъжен да съобщава на Застрахователя за всяка промяна на своето име, фирма или наименование, или адрес за кореспонденция, които са посочени в застрахователния договор или в други документи, предоставени на Застрахователя.
  • 6.2.2. В случай, че той не изпълни това свое задължение или посочи невярна информация, всяко писмено изявление от страна на Застрахователя, изпратено от него на адреса на Застраховащия, последно обявен пред Застрахователя, се смята за връчено и получено от Застраховащия с всички предвидени в закона или в договора правни последици.
 • 6.3. Обявяване на обстоятелства, свързани със застрахователния риск
  • 6.3.1. Задължение за обявяване
   • I. При сключването на застрахователния договор, когато Застрахователят е поставил въпроси, Застраховащият, неговият пълномощник или неговият застрахователен брокер, е длъжен да обяви точно и изчерпателно съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска. Това задължение е валидно и през цялото действие на полицата, както и при промяна на риска по време на действието на полицата.
  • 6.3.2. Съзнателно неточно обявяване или премълчаване
   • I. Ако лице по т. 6.3.1. т.I. съзнателно е обявило неточно или е премълчало обстоятелство, при наличието на което Застрахователят не би сключил договора, ако е знаел за това обстоятелство, Застрахователят може да прекрати договора. Той може да упражни това право в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството.
   • II. В случая по т. 6.3.2. т.I. Застрахователят задържа платената част от премията и има право да иска плащането й за периода до прекратяването на договора.
   • III. Ако съзнателно неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил договора, но при други условия, той може да поиска изменението му. Това право може да се упражни в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството. Ако Застраховащият не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява с последиците по т. 6.3.2. т.III.
   • IV. Когато в случаите по 6.3.2. т.I. или 6.3.2. т.III. застрахователното събитие настъпи, Застрахователят може да откаже изцяло или частично плащане на застрахователно обезщетение или сума, само ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на събитието. Когато обстоятелство по 6.3.2. т. I. или 6.3.2. т. III. е оказало въздействие само за увеличаване размера на вредите, Застрахователят не може да откаже плащане, но може да го намали съобразно съотношението между размера на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.
   • V. Условията по 6.3.2. т.I., 6.3.2. т.II., 6.3.2. т.III. и 6.3.2. т.IV. се прилагат и ако Застраховащият е сключил договора чрез пълномощник и укритото обстоятелство е било известно на Застрахования или на пълномощника му.
  • 6.3.3. Несъзнателно неточно обявяване
   • I. Ако при сключването на застрахователния договор обстоятелство по т. 6.3.1. т.I. не е било известно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването му да предложи изменение на договора.
   • II. Ако другата страна не приеме предложението по 6.3.3. т.I. в двуседмичен срок от получаването му, предложителят може да прекрати договора, за което писмено уведомява другата страна.
   • III. Ако договорът бъде прекратен, Застрахователят възстановява частта от платената премия, която съответства на неизтеклия срок на застрахователния договор.
   • IV. При настъпване на застрахователното събитие преди изменението или прекратяването на договора Застрахователят не може да откаже плащане на застрахователно обезщетение или сума, но може да ги намали съобразно съотношението между размера на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.
  • 6.3.4. Обявяване на новонастъпили обстоятелства
   • I. По време на действието на застрахователния договор Застрахованият е длъжен да обявява пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахователят писмено е поставил въпрос. Обявяването на обстоятелствата трябва да се извърши незабавно след узнаването им.
   • II. При неизпълнение на задължението по 6.3.4. т.I. се прилагат т. 6.3.2. и т. 6.3.3.
  • 6.4. Срок на застрахователния договор, период на застрахователното покритие, застрахователният период, удължаване на застрахователен период.
   • 6.4.1. Срок на застрахователния договор – Застрахователният договор може да бъде сключен за определен или за неопределен срок. Срокът на договора може да бъде по-дълъг от периода на застрахователното покритие.
   • 6.4.2. Период на застрахователното покритие
    • I. Период на застрахователното покритие е периодът, в който Застрахователят носи риска по застраховката.
    • II. Периодът на застрахователното покритие може да бъде определен в минути, часове, дни, седмици, месеци или години или чрез изрично определяне на начален и краен момент.
    • III. Освен ако е уговорено друго, застрахователното покритие започва след заплащането на дължимата премия по договора.
   • 6.4.3. Застрахователен период
    • I. Застрахователният период е периодът, за който се определя застрахователна премия, който период е една година, освен ако премията се определя за по-кратък срок.
    • II. В срока на застрахователния договор може да се включва повече от един застрахователен период.
   • 6.4.4. Удължаване срока на договора
    • I. Застрахователен договор, сключен за определен срок, може да съдържа уговорка за автоматичното му подновяване. Автоматичното подновяване се допуска само за още един застрахователен период и се прилага само ако някоя от страните през текущия застрахователен период не поиска изрично договорът да не бъде подновен за нов застрахователен период. В този случай договорът се смята за прекратен от края на текущия застрахователен период, без да се дължат неустойки или други разноски.
    • II. В случай че застрахователният договор е сключен за неопределен срок, договорът може да се прекрати без неустойки или други разноски от всяка от страните преди края на текущия застрахователен период. Прекратяването по изречение първо влиза в сила от края на текущия застрахователен период.
    • III. Срочен застрахователен договор може да бъде прекратен без неустойки или други разноски от всяка от страните с предизвестие, отправено до другата страна. Прекратяването по изречение първо влиза в сила от края на текущия застрахователен период.
    • IV. Срокът за предизвестието по 6.4.4. т.I.– 6.4.4. т.III. е един месец, освен ако не е уговорено друго в застрахователната полица, но не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от три месеца.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

 • 7.1. Застрахователният договор се прекратява с изтичането на срока, за който е сключен, както и в случаите, предвидени в Кодекса за застраховането.
 • 7.2. При изрично писмено волеизявление от страна на Застрахования за прекратяване на сключения договор в периода на застрахователно покритие, за Застрахователя отпадат всички задължения по застрахователната полица.
 • 7.3. В случай на прекратяване на застрахователния договор в хипотезата на т.7.2., Застрахователят дължи връщане на частта от заплатената премия, пропорционално на оставащия период по договора, като бъдат приспаднати всички направени от Застрахователя разходи.
 • 7.4. При промяна в собствеността върху застрахованото юридическо лице, застрахователният договор се прекратява автоматично, от момента, в който съгласно българското законодателство се осъществи основанието за придобиване на правото на собственост от новия собственик.
 • 7.5. Застрахователят, по своя преценка, може да продължи действието на договора по отношение на новия собственик, посредством изрично писмено съгласие, като за целта новият собственик попълва ново заявление-въпросник.
 • 7.6. При изчерпване на лимита по настоящата полица, действието и автоматично се прекратява.

VIII. ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ

 • 8.1. По силата на настоящата полица Застрахователят предоставя застрахователно покритие за безвреден достъп до Интернет на физически и юридически лица, на територията на Република България.

IX. ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

 • 9.1. Лимитите на отговорност на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за срока на застраховката се посочват в Предложението – декларация и в застрахователната полица.
 • 9.2. При настъпване на покрито по условията на застраховката събитие, отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е до действителния размер на вредата, но не повече от договорения в полицата лимит.
 • 9.3. Ако настъпят серия от вреди в резултат от една и съща причина, отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е до застрахования лимит, само за вредата настъпила първа от тази причина.
 • 9.4. Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всички дължими по тази застраховка обезщетения не може да надхвърля уговорения в полицата лимит.

Х. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

 • 10.1. Плащане на застрахователната премия
  • 10.1.1. Застрахователната премия се определя по тарифите на Застрахователя в зависимост от рисковите обстоятелства и договорените застрахователни суми (лимити на отговорност).
  • 10.1.2. Застрахователната премия се заплаща еднократно – при сключване на застраховката.
 • 10.2. При неблагоприятно проявление на риска Застрахователят може едностранно да предприеме по своя преценка едно от следните действия:
  • 10.2.1. да увеличи премията по сключена застраховка, без да извършва промяна в застрахователното покритие;
  • 10.2.2. да намали обхвата на застрахователното покритие, без да намали размера на дължимата премия.
 • 10.3. В случай, че Застрахователят упражни някое от правата си по т. 10.2. от настоящите Oбщи условия, Застрахованият/Застраховащият може да прекрати договора в рамките на един месец от получаване на уведомлението на Застрахователя за промяната, но не по-рано от момента на влизането й в сила, съгласно чл. 372 от Кодекса за застраховането.
 • 10.4. Застрахователят следва да уведоми изрично Застрахования при промяна по т. 10.2. от настоящите Общи условия за правото му да прекрати едностранно договора. Уведомлението трябва да бъде получено от Застрахования най-късно до един месец преди влизане в сила на промяната.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СТРАНИТЕ

 • 11.1. При сключване на застрахователния договор застрахованият има право:
  • 11.1.1. да получава информация, относно условията на застраховката и покритите рискове, както и при наличие на щета – информация за движението на преписката;
  • 11.1.2. да получи копие от застрахователната полица и съпътстващите я документи – когато е изгубил оригиналите.
 • 11.2. При сключване на застрахователния договор Застрахованото лице е задължено:
  • 11.2.1. Да работи с търговски лицензирани и закупени защитни стени и антивирусни програми, които са обновени до последна версия.
  • 11.2.2. Да предостави възможност на Застрахователя и/или упълномощено от него трето лице да извърши предварителен одит и/или допълнителна конфигурация на мрежи и компютри, в това число свързване на мрежови устройства на застрахования със специализиран софтуер за филтриране на Интернет трафика на Застрахователя с цел осигуряване превенция на риска.
  • 11.2.3. Да има периодични (най-много на всеки 90 дни), задължителни актуализации на парола за всички системи, осигуряващи достъп до лична/поверителна информация.
  • 11.2.4. Да има политика за редовно обновление на системите и приложенията.
  • 11.2.5. Да поддържа свои собствени архивни данни (backups), да осъществява редовни автоматични процедури за създаване на резервни копия или възстановяване на важни системи, данни и информация, дискове и други, и те да са криптирани и да се съхраняват във физически охраняемо и обезопасено място?
  • 11.2.6. Да направи оценка на сигурността по отношение на маршрути, графици и планирани спирания.
  • 11.2.7. Да работи с търговски лицензирани и закупени защитни стени, за предотвратяване, откриване и наблюдение на нарушения в мрежата и редовно да прилага пачове и актуализации, в съответствие с препоръките на доставчиците.
  • 11.2.8. Да има въведена политика за криптиране на всички мобилни устройства, включително лаптопи, таблети, смартфони и външна памет (USB stick).
  • 11.2.9. Да има процедури за контрол на достъпа за предотвратяване на неоторизирано проникване в мрежата и данните на застрахования.
  • 11.2.10. Да не използва системи, които вече не се поддържат от техния производител/разработчик, въвел процес за управление на кръпките по отношение на системите и приложенията с целево предназначение.
  • 11.2.11. Да е въвел разписана политика за охрана на помещението.
  • 11.2.12. Помещението да е изградено по начин, по който да предотвратява незаконно влизане.
  • 11.2.13. Да има изградена система, която идентифицира съобщения с висок риск в електронния поток.
  • 11.2.14. Да следи и наблюдава всеки достъп до чувствителната информация в мрежата.
  • 11.2.15. Да има разписана политика за процеса по подбор и наемане на персонал.
  • 11.2.16. Да има въведени политики за ограничаване или премахване на данни за достъп в системата на служители веднага след напускането им на сградата.
  • 11.2.17. Да са документирани и тествани процедурите за възстановяване на данни.
  • 11.2.18. Да има план за възстановяване след авария и/или план за реакция при инцидент, които вземат предвид загуба на функционалност/ данни в резултат на хакерска атака, включително мерки за уведомяване на засегнатите лица, ако техните лични данни са компрометирани.
  • 11.2.19. Застрахованият се задължава да уведоми Застрахователя, ако е имало Застраховател, който е прекратил покритие по кибер или сходна на нея полица, отказал да издаде такава или отказал да поднови такава? Застрахованият е задължен да уведоми Застрахователя, ако срещу него тече разследване за боравене с лични данни.
  • 11.2.20. Застрахованият се задължава да използва компютърната/те си конфигурация/ии за достъп до Интернет само от адреса посочен в полицата.
 • 11.3. Ако по време на периода на застрахователното покритие и по време на нормалния бизнес процес на Застрахования или по време на рекламната кампания на Застрахования и в посоченото географско покритие, Застрахованият открие или заподозре хакерска вреда в собствената му компютърна система, програми или информация, която Застрахованият съхранява на електронен носител, в резултат на която е настъпило:
  • 11.3.1. увреждане, разрушаване, променяне, изопачаване или злоупотребяване с компютърната система на Застрахования, програми или информация, която Застрахованият съхранява на електронен носител или каквито и да са програми или информация, за която Застрахованият е отговорен;
  • 11.3.2. копиране или кражба на програма или информация съхранявана в електронен вид или за която Застрахованият е отговорен, Застрахователят обезщетява или възстановява всички разумни и необходими извършени разходи от Застрахования след предварително писмено одобрение и до размера на договорения лимит по застрахователната полица.
 • 11.4. Ако по време на периода на застрахователното покритие и по време на нормалния бизнес процес на Застрахования или по време на рекламната кампания на Застрахования и в посоченото географско покритие, която и да е страна предяви претенции срещу Застрахования (без предвидените в т. 5.1. от Общите условия изключения) за:
  • 11.4.1. действително нарушение на лични права, защита на лични данни на потребителите или друга правна защита на лична информация;
  • 11.4.2. нарушение на задълженията на Застрахования да поддържа сигурността и конфиденциалността за лична информация;
  • 11.4.3. нарушение на договорени задължения да поддържа сигурността или конфиденциалността на личните данни,
 • 11.5. Застрахователят ще изплати обезщетение на третата увредена страна до размера на договорения лимит по застрахователния договор.
 • 11.6. В случай, че Застрахованият е обезщетил третата страна, Застрахователят ще възстанови на Застрахованото лице изплатената сума до размера на договорения лимит.
 • 11.7. Споразумение между Застрахования и третата увредена страна относно настъпването и размера на вредите има обвързваща сила спрямо застрахователя само в случай, че изричното писмено е одобрено от застрахователя, но до размера на лимита на застрахователния договор.
 • 11.8. Застрахованият следва да уведоми Застрахователя и компетентните органи за възникване на или съмнение за възникване на кибер вреда в срок до 24 часа от настъпване на събитието, позовавайки се на неоспорими доказателства от информационната система на застрахования за установяване (детекция) на горепосочените вреди. При неизпълнение на това задължение застрахователят може да откаже изплащане на обезщетение.

XII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ ЗАВЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯ И ПРОЦЕДУРА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

 • 12.1. Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя в 24 часов срок от настъпването на всяко действие, представляващо предмет на застрахователно покритие и посочено в Раздел IV от тези условия.
 • 12.2. Застрахованият е длъжен да вземе всички необходими мерки за защита на информационната система и мрежи и за защита на поверителността на личните данни съгласно нормативното законодателство и да изпълнява добросъвестно и с дължимата грижа задълженията си по настоящия застрахователен договор, като при неизпълнение на тези задължения Застрахователят може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.
 • 12.3. Застрахованият е длъжен да провежда необходимите политики и процедури за защита на информацията съгласно нормативното законодателство, за да осигури високо ниво на сигурност на информацията, доказване и установяване на застрахователното събитие.
 • 12.4. Застрахованият е длъжен да предостави достоверна, пълна и точна информация по поставените въпроси във Въпросника за оценка на риска, като при неизпълнение на това задължение Застрахователят може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.
 • 12.5. За установяване основателността на претенцията Застрахованият предоставя на Застрахователя всички документи, с които разполага към момента на подаване на уведомление. Документи, информация или книжа, с които Застрахованият се е снабдил допълнително и след завеждане на претенция, Застрахованият следва да предостави на Застрахователя в седмодневен срок от получаването им.
 • 12.6. Застрахованият е длъжен да предостави на Застрахователя или на посочен от него външен експерт достъп до информационната си система с цел установяване настъпването на събитие, представляващо покрит риск по смисъла на настоящите условия.
 • 12.7. Застрахованият е длъжен да съдейства на Застрахователя и на други външни експерти, посочени от Застрахователя за установяване на събитието, както и за размера на вредите.
 • 12.8. При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият е длъжен:
  • 12.8.1. да уведоми Застрахователя съгласно условията на т. 11.8. от ОУ
  • 12.8.2. да уведоми Застрахователя чрез обаждане на телефон 0800 10 200 или писмено на следния електронен адрес cyber@lev-ins.com, или писмено в най-близката агенция на Застрахователя в указания в т. 12.1 срок от настъпване на събитието, като запази увреденото имущество за оглед и попълни предоставения въпросник от Застрахователя с цел определяне/ установяване на възникнало събитие
  • 12.8.3. да изпълни всички указания на Застрахователя и да не предприема без негово съгласие действия, които променят фактическата обстановка или водят до увеличаване размера на вредите
  • 12.8.4. да предостави в разумни срокове достъп до засегнатите компютърни системи на Застрахователя или упълномощени от Застрахователя лица, чрез достъп на място или отдалечен електронен достъп.
  • 12.8.5. по всяко време и за своя сметка да предоставя на Застрахователя всякакъв вид информация и/или документация и/или достъп до засегнати файлове и компютърни системи, свързана с характера или причината за предявената претенция и за обстоятелствата, при които е възникнало застрахователното събитие по покритите рискове от застрахователния договор.

XIII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 • 13.1. След извършване от страна на Застрахователя обследване на предявено от Застрахования събитие, същия се произнася относно застрахователно обезщетение, като следва следните точки:
  • 13.1.1. Застрахователя извършва оценка на настъпилите събития предмет на Застрахователния договор и оценка на предявената от Застрахования щета.
  • 13.1.2. При доказване на всички факти, обстоятелства и превантивни ограничителни действия от страна на Застрахования на подадената претенция по основание и размер, Застрахователя на база своя оценка определя състоятелността на претенцията съобразно покритите рискове, както и размера на застрахователното обезщетение.
  • 13.1.3. Застрахователят има право да откаже плащането, ако нито Застрахованият или Застраховащият, нито третото лице са изпълнили задълженията си в сроковете по т. 11.8. и т. 12.8.1-12.8.5 с цел да се попречи на Застрахователя да установи обстоятелствата, при които е настъпило събитието, или неизпълнението е направило невъзможно установяването им от Застрахователя.
  • 13.1.4. Застрахователят ще плати парична сума – обезщетение за настъпили вреди, представляващи покрит риск по настоящата полица до размера на договорения лимит на покритие на застраховката.
  • 13.1.5. При настъпване на застрахователно събитие и след представяне на всички необходими документи, Застрахователят ще изплати застрахователно обезщетение в срок от 15 работни дни от представяне на последния документ.

ХIV. СПЕЦИАЛНИ ДЕФИНИЦИИ КЪМ ПОЛИЦАТА.

 • 14.1. Рекламиране – рекламиране в публичното пространство или промоции свързани с Вашият продукт или услуги, включително онлайн.
 • 14.2. Зловредни Реклами – реклами водещи към връзки с Интернет адреси, които са включени в черен списък и/или е възможно да съдържат зловреден софтуер.
 • 14.3. Черен списък – Списък заложен в софтуера за защита, който съдържа информация за уебсайтове, уеб страници или IP адреси, които съдържат зловреден софтуер и/или опасни скриптове.
 • 14.4. Зловреден софтуер – всеки вид програмен продукт (вируси, червей, троянски коне, бекдор, спайуер, адуер, кийлогер), които позволява да бъдат извършени непозволени от страна на собственика на конфигурацията и/или потребителя, автоматизирани действия и/или ръчни – хакерски атаки, без негово знание (собственика на конфигурацията и/или потребителя) и/или съгласие и против неговата воля.
  • 14.4.1. Вируса е опасен софтуер, който се разпространява, като вмъква свои копия и става част от други програми. Разпространява се от един компютър на друг като оставя инфектирани компютрите, през които преминава. Вирусите варират от почти безобидни до такива, които повреждат или крадат информация, забавят и дори спират работата на компютърната система, извеждат на екрана нежелано съдържание или да причинят некоректно изпълнение на някоя програма. Обикновено вирусите са прикачени към изпълним файл, поради което те могат да съществуват в една система, но да не са активни, докато потребителят не стартира заразеният или зловреден файл. Вирусите се разпространяват, когато програма или файл, към които са прикачени се пренесе от един компютър на друг през Интернет, локална мрежа, диск, имейл или друг метод за обмен на файлове.
  • 14.4.2. Бекдор (на английски: backdoor) е софтуер, който се инсталира и предлага възможност за контрол над дадената програма или целия компютър на трето лице. Задните врати не са винаги зловредни и има случаи, в които се използват за легитимни цели от оторизирани системни администратори. В повечето случаи, особено когато става въпрос за домашен компютър, задните врати са си злонамерени. Обикновено се инсталират от червеи или троянски коне. Една задна врата се състои от два компонента: сървър и клиент. Сървърът е компонентът, който се инсталира на компютъра, който ще трябва да бъде контролиран, а клиентът е компонентът, който се използва от недоброжелателната личност. Възможно е някои от вас да направят асоциация с програмите за отдалечен достъп като TeamViewer, RealVNC, UltraVNC, TightVNC, Remote Administrator и други. Асоциациите са доста точни, защото задната врата може да е малко или много сходна с този тип програми. Основната разлика е, че програмите се инсталират със знанието на потребителя, докато задните врати са потайни.
  • 14.4.3. Спайуер (на английски: spyware) е софтуер, който след инсталацията си започва да събира информация за системата и я изпраща, където е програмиран да я изпраща. Това може да е най-различна такава: навици за сърфиране из Интернет, лична информация за потребителя и т.н. Понякога шпионският софтуер може да има в себе си и програма за запис на клавиши. Възможни са и пренасочвания на страници в браузъра. Шпионският софтуер не се разпространява на други компютри както вирусите и червеите. Той може да бъде не особено опасен, ако записва да речем само посетените страници, но може и да е с много висок риск, ако записва натисканите клавиши, защото така може да се откраднат пароли на банкови сметки, електронни пощи, месинджъри, информация за кредитни карти и т.н.
  • 14.4.4. Адуер (на английски: adware) е софтуер, който се разпространява основно с легитимни програми и предназначението му е да показва рекламни съобщения и/или банери (изображения), като по този начин да генерира печалба както за автора на рекламния софтуер, така и за автора на програмата, с която се е инсталирал той. В повечето случаи рекламният софтуер е безвреден. Досаден, но безвреден. Има и изключения обаче. Някои рекламни приложения съдържат програми за запис на клавиши, събират някаква информация и други.
  • 14.4.5. Кийлогер (на английски: keylogger) е вид опасен софтуер, който следи и записва действията на потребителя през клавиатурата. Някои кийлогери могат и да правят и скрийншоти на екрана и да изпращат през Интернет мрежата записите, които правят. Основната им задача е прихващане на имена и пароли за достъп, както и на банкова информация.
 • 14.5. Опасни скриптове – Програмен код, които при определена ситуация, би могъл да причини изтеглянето на зловреден софтуер и/или да даде неоторизиран достъп до компютъра на клиента.
 • 14.6. Скриптове за обмен на телеметрични данни – Програмен код, част от софтуерен продукт, които служи за обмен на аналитични данни за поведението на потребителя при работа със софтуерния продукт, неговите действия, персонализирани настройки и конфигурации. Тази информация най-често има за цел да достави на производителя на софтуера информация, с която да може да разшири и/или подобри предлаганите от него продукти.
 • 14.7. Автоматизирани скриптове и препратки – Програмен код и адреси, които препращат потребителя през един или множество на брой такива адреси, като крайната цел е да се достигне до уебсайт, уеб страница и/или IP адрес, които съдържа зловреден софтуер и/или опасен скрипт.
 • 14.8. Компетентни съдилища – компетентният съд на Република България.
 • 14.9. Нарушение
  • 14.9.1. неоторизиран достъп, придобиване или разпространяване на лични данни които компрометират сигурността или личната неприкосновеност по отношение на информацията, така че представлява съществен риск носещ финансова вреда до всеки индивид, който е обект на лични данни.
  • 14.9.2. всяко неоторизирано придобиване, достъп, използване или разпространяване на лични данни, за които ще сте отговорни пред закона или регулатора.
 • 14.10. Съдебни разходи свързани с нарушения и вреди – разходите, които застрахованият следва да понесе за съдебна експертиза на компютърната система и извършени от външни съдебни експерти, целящи да докажат нарушението и установят вредите, които са понесени от всички идентифициращи се с лични данни.
 • 14.11. Вреда – всяко отправено към Застрахования писмено искане за финансова компенсация по гражданска, наказателна, регулаторна или арбитражна процедура, или всяко установяване на отговорност, или всяко писмено искане за финансова компенсация съгласно изискването на настоящата полица, съобразявайки се с нормативните изисквания.
 • 14.12. Облачно пространство – всяка компания, която предоставя хардуерни или софтуерни услуги посредством интернет.
 • 14.13. Компютърна конфигурации – софтуер, информационни технологии или комуникационни системи, включващи всеки имейл, интранет и екстранет.
 • 14.14. Разходи за кредитен мониторинг – в резултат на нарушение, разходите които застрахованият е понесъл, за да предоставите едногодишен кредитен мониторинг или други услуги по кредитна защита за всеки идентифициращ се с лични данни.
 • 14.15. Субект на лични данни – всеки човек, идентифициращ се с личните си данни.
 • 14.16. Разходи за защита – всички разумни и необходими такси на адвокати и експерти и правни разноски понесени от застрахования.
 • 14.17. Служител – всеки индивид извършващ своите трудови задължения при застрахования по време на нормалния работен процес.
 • 14.18. Хакер – всеки външен за застрахования индивид, който злонамерено цели да се сдобие с неоторизиран достъп до или неоторизирано използване на компютърна система на застрахования, или каквато и да е информация която застрахования съхранява електронно.
 • 14.19. Заплаха
  • 14.19.1. всяка заплаха от трета страна отнасяща се до увреждане, разрушение, разваляне на компютърна система на застрахования, програми или информация, която застрахованият държи на електронен носител и за която е отговорен.
  • 14.19.2. разпространяване, разкриване или използване на каквато и да е търговска информация съхранявана електронно и за която застрахованият носи отговорност.
 • 14.20. Кибер вреда – щети причинени в следствие на нарушаване целостта на някой от компонентите довели до уязвимост в компютърната и мрежова сигурност
 • 14.21. Лични данни – всяка информация, която не се съдържа в публичното пространство относно субект на данни.
 • 14.22. Прекъсване на стопанската дейност е накъсване, временно прекъсване или влошаване на стопанската дейност на застрахования, което се е състояло действително и може да бъде количествено измерено.
 • 14.23. Разходи за разследване – разходите извършени от застрахования за възлагане извършването на детективски услуги от външни експерти, целящи защита срещу искове за вреди.
 • 14.24. Разходи за поверителност –разходите за всяко официално запитване или разследване заведено срещу застрахования, извършено от регулатор, правителство или друг правоимащ орган.
 • 14.25. Разходи за разследване на поверителност – такси за адвокати и експерти, както и съдебни разноски.
 • 14.26. Регулаторни наказания – всяка санкция наложена от регулатор или държавен орган, глоби и наказания като резултат от проведено разследване за поверителност.
 • 14.27. Дъщерно дружество – всяка компания, в която застрахованото лице има повече от 50% дялово участие.
 • 14.28. Застрахован – лицето, сключило застрахователния договор, включително всеки индивид, който е бил, е или по време на периода на застраховане е станал партньор, директор, попечител, адвокат или висш управляващ служител на застрахования.

ХV. ПРАВО НА РЕГРЕС

 • 15.1. Застрахователят има право на регрес срещу причинителя на вредата до размера на изплатеното на Застрахования или на трето лице застрахователно обезщетение.
 • 15.2. Застрахованият е длъжен да осигури регресните права на Застрахователя, посредством предоставяне на информацията и документите, с която разполага, както и посредством предоставяне на достъп до информационната му система.

XVI. СПОРОВЕ

 • 16.1. Всички спорове между страните възникнали на основание настоящите общи условия и във връзка с изпълнение задълженията на страните се уреждат в дух на взаимно изгодно сътрудничество. При непостигане на съгласие страните отправят спора си пред Български търговски арбитражен съд, гр. София ул. „Три уши” №6Б, ет. 1.

ХVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 17.1. Застрахователят не дължи лихви за неправилно внесени и/или несвоевременно изтеглени суми. Той може да прихваща от изплащаните суми (обезщетения), разноски и разходи своите вземания от Застрахования.
 • 17.2. Тези Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани със Специални условия.
 • 17.3. Всички промени по издадена застрахователна полица, включително и промяна на застрахователния лимит, са валидни, в случай че същите са приети от Застрахователя, чрез издаване на АНЕКС към сключения застрахователен договор.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са приети с протокол от УС на ЗК “ЛЕВ ИНС” АД.