Защитен офис с Кибер Лев

Защитен офис & Кибер Лев

Пакетна застраховка Защитен офис с Кибер Лев, предоставя възможност да получите максимална защита в “реалния” и “дигиталния” свят на изключително изгодна цена. Решението включва:

Застрахователни покрития

Покриват се вреди вследствие пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях.

Буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие.

Действие на подпочвени води и/или морски вълни, увреждане от тежест от естествено натрупване на сняг или лед, измръзване (замръзване) на стоково-материални ценности, свличане и срутване на земната повърхност.

Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;

Вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с товаро – разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортирането им от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;

Вреди произтичащи от протичането на ток със стойности, за които електрическата верига не е била проектирана, дължаща се на случайно създадена връзка между две точки с различен потенциал, в случая между изводите на захранващ източник, или на подаване от мрежата на ток с по-високо напрежение от стандартното.

Вертикални или хоризонтални разтърсвания на земната повърхност или разломявания от внезапни естествени размествания на земната кора или земните недра.

Това е пожар в резултат на палеж или други злонамерени действия, причинили опожаряване на застрахованите имущества. Наличието на застрахователно събитие се квалифицира от компетентните органи.

Покриват се вреди, когато извършителят на деянието е проникнал в застрахованото помещение чрез взлом и умишлено е разрушил или повредил застрахованите имущества.

Покриват се вреди, настъпили в резултат на злоумишлени действия на трети лица или на случайно падане, блъскане или удар от твърд предмет, изразяващи се в счупване на стъкла, и повреждане на дограма.

Покрива отнемането на застраховано имущество от владението на Застрахования без негово съгласие с намерение за противозаконно присвояване чрез извършване на взлом, изразяващ се в разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради (врати, ключалки, прозорци, стени, тавани и подове), здраво направени за защита на застрахованото имущество, или ако за извършване на кражбата е използвано техническо средство или специален начин.

Покрива се гражданската отговорност на Застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица при настъпило застрахователно събитие по клаузите, изброени по-горе.

Застрахователят покрива непредвидени и неизбежни разходи за ограничаване и отстраняване на последиците от настъпили застрахователни събития.

Кибер решения за бизнеса Ви

“Кибер Лев”, включено в настоящия продукт предоставя на клиентите реално покритие при възникване на щета благодарение на специализиран софтуер без аналог на българския пазар, разработен от нашите израелски специалисти по киберсигурност, който гарантира превенция на риска за всички застраховани лица.

Кибер Лев предоставя:

Желаете да научите повече информация за кибер продукта включен в пакета?

Свържете се с нас

На посоченият безплатен, денонощен телефон можете да получите допълнителна застрахователна и техническа информация за всички продукти на ЗК "Лев Инс" АД.

 

Денонощен телефон

0800 10 200