fbpx

Кибер полица за юридически лица

Кибер полица за юридически лица

Кибер полица за юридически лица е специализиран застрахователен продукт, предназначен да гарантира спокойствие в Интернет пространството на малки и средни предприятия. Продуктът е разработен заедно с международните ни партньори Guy Carpenter и допълнително презастрахован от Hannover RE. Лимитите и покритията по този продукт се определят индивидуално въз основа на оценка на риска, което гарантира на застрахованите лица решение съобразено с техните конкретни нужди.

24/7/365
Гореща линия за проблеми свързани с киберсигурността

Възможност за включване на широк спектър на покрития за специфични рискове.

Възможност за висок лимит на покритие съобразно мащаба на организацията

Допустимост (приемливост)

Настоящата полица може да включва всички или някои от изброените по-долу покрития. Продуктът се ценообразува след попълването на специално подготвен въпросник за застраховане и извършване на специализиран вътрешен тест за проникване от нашите израелски партньори.

Възможни опции за покритие към кандидата за застраховане

Покрития за застрахования

Увреждане на
цифрови активи

Прекъсване на стопанската дейност

Терористични
кибер атаки

Загуби от кибер
изнудване

Възстановяване на данни и системи

Разходи за пробиви в системата на застрахования

Покрития към трети страни

Icon Image

Претенции за телесни увреждания

Компенсации за ментални страдания, ментални увреждания или заболявания, емоционални щети и шок, настъпили в резултат на събитие, свързано с неприкосновеността на данните.

Icon Image

Претенции свързани с лични данни

Претенции за отговорност пред трети лица във връзка с неприкосновеността на лични данни. Покриват се всички загуби, за които застрахованият носи отговорност по закон във връзка с акт, нарушаващ GDPR.

Icon Image

Претенции за медийна отговорност

Покриват се всички загуби, които застрахованият е задължен по закон да заплати в резултат на претенции за акт, свързан с неправомерно публикувана информация.

Icon Image

Претенции, свързани с
глоби и наказания

Покриват се разходи за глоби и наказания, наложени от съвета за спазване на стандартите за сигурност на индустрията за картови трансакции във връзка с неспазване или нарушаване на стандартите за киберсигурност в индустрията.

Icon Image

Претенции по регулаторна защита и наказания

Покриват се разноските по наказания и глоби, повдигнати за първи път, за пробив на данни или пробив в сигурността на системата, които застрахованият е задължен по закон да заплати във връзка с регулаторни процедури.

Свържете се с нас

На посоченият безплатен, денонощен телефон можете да получите допълнилна застрахователна и техническа информация за всички продукти на ЗК "Лев Инс" АД.

 

Денонощен телефон

0800 10 200